O noapte în beznă totală pe insula Koh Rong, la marginea junglei / A night in total darkness on Koh Rong Island, at the edge of the jungle

[RO]

Am intrat în apă, ghidată mai mult de zgomotul valurilor care se spărgeau zgomotos la mal, am început să agit mâinile în apa teribil de caldă și am țipat de bucurie. În jurul meu erau milioane de steluțe fosforescente care mă transpuneau într-un basm:-)

[EN]

I walked into the water, guided more by the noise of the waves that cracked loudly on the shore, I began to shake my hands in the terribly warm water and I screamed with joy. There were millions of phosphorescent stars around me that transposed me into a fairy tale 🙂

[RO]

Bun găsit Koh Rong, frumoasă insulă cambodgiană!

[EN]

Hello there Koh Rong, beautiful Cambodian island!

DSC_2484

[RO]

Am visat la această insulă multe zile, știam unde vreau să mă cazez, știam ce vreau să fac și ce locuri îmi doresc să văd, aproape că știam și ce vreau să mănânc și visam cu ochii deschiși apele turquoise în care urma să-mi răsfăț picioarele.

[EN]

I dreamed about this island for many days, I knew where I wanted to stay, I knew what I wanted to do and what places I wanted to see, I almost knew also what I wanted to eat and dreamed with open eyes about the turquoise waters I was going to indulge my feet in.

[RO]

Cum am ajuns în Koh Rong

După o noapte petrecută pe plaja Otres 2, Sihanoukvile, despre care am scris aici, ne-am trezit entuziasmați, gata de noi aventuri pe mare, pe insulă, în junglă. Am lăsat bagajele voluminoase la recepția complexului unde eram cazați, am luat cu noi doar câteva lucruri strict necesare pe care le-am înghesuit în două rucsacuri, le-am aruncat în spate și am plecat cu un tuk-tuk până la micuțul port din Sihanoukville. Contra unei taxe de 20 USD de persoană, ne-am urcat într-o barcă rapida, Speed Ferry Cambodia, iar o oră mai târziu ne aflam în Koh Rong, distanța parcursă fiind de 25 de km. Există mai multe bărci rapide care merg de aici spre insulă, în funcție de plaja pe care ai ales să te cazezi, poți opta pentru una din ele. Prețul este aproximativ la fel și toate pleacă la ore fixe. Poți ajunge și cu o barcă privată care să meargă acolo special pentru tine, dar pentru asta trebuie să scoți din buzunar între 100-150 USD.

[EN]

How we got to Koh Rong

After a night spent on Otres 2, Sihanoukvile beach, about which I wrote here, we woke up excited, ready for new adventures on the sea, the island, the jungle. We left the bulky luggage at the reception desk of the complex where we were accommodated, we took with us just a few things we needed and crawl them into two backpacks, threw them back, and left with a tuk-tuk to the little Sihanoukville port . For a fee of $ 20 per person, we boarded a fast boat, Speed ​​Ferry Cambodia, and an hour later we were in Koh Rong, the distance we made being 25 km. There are several quick boats going from here to the island, depending on the beach you chose to go, you can choose one of them. The price is roughly the same and all goes to fixed hours. You can also get a private boat to go there specially for you, but for that you have to take out of your pocket between 100-150 USD.

[RO]

Ce ne-a așteptat acolo

Relaxare. Asta am văzut imediat ce am atins nisipul alb și fin al insulei. Am coborât într-o lume de palmieri, terase construite direct pe nisip, felii de mango expuse la vânzare pe o distanță cât cuprindeai cu privirea și oameni care stăteau în hamace și priveau în zare deranjați doar de turiștii care căutau zgomotos câte ceva. Ne-am oprit, preț de câteva secunde, în încercarea de a localiza zona de bungalouri unde trebuia să ajungem, apoi am realizat că vom avea de mers pe jos cam 15 minute. Iar asta nu ar fi fost o problemă dacă exista o alee adăpostită de niște copaci care să-ți asigure puțină umbră.

[EN] 

What we found there

Relaxation. That’s what we saw as soon as we touched the white and fine sand of the island. We descended into a world of palm trees, terraces built directly on the sand, slices of mango exposed for sale on a distance as you gazed and people standing in the hammocks, looking disturbed only by the loudly tourists who searched for something. We stopped for a few seconds, trying to locate the bungalow area where we were supposed to get, then we realized that we would be walking about 15 minutes to get there. And that would not have been a problem if there was an alley sheltered by some trees that would give you some shade.

IMG_9318

[RO]

Distanța între debarcader și bungalourile noastre era destul de mare, așa că, deși am pornit veseli spre destinație, starea de bine avea să dureze foarte puțin, mai exact până când am luat contact direct cu nisipul fierbinte și cu soarele dogoritor. Așa că am început sa mergem când pe sub copacii de la marginea junglei, când pe nisipul fierbinte. Prin apă era exclus, din cauza căldurii puternice și a bagajelor pe care le căram în spate. Întregul drum a fost o adevărată aventură, iar totul a culminat când Dan m-a întrebat ce am pus în rucsacul lui de e atât de greu. Nu avea decât 7 kg: laptop, cabluri, încărcătoare, prelungitoare, baterii externe, deci toate erau ale lui. Nu a crezut până când a desfăcut bagajul 🙂

[EN] 

The distance between the bay and the bungalows was quite large, so although we started going to the destination very happy, it would take very little time for that state of mind to change, especially until we got in direct contact with the hot sand and the hot sun. So we started walking alternating between the trees at the edge of the jungle area and the hot sand side. Through water was excluded, due to the heavy heat and the luggage we were traveling with in the back. The whole road was a real adventure, and it all culminated when Dan asked me what I put in his backpack that is so hard. He had only 7 kg: laptop, cables, chargers, extension cables, external batteries, so all were his. He did not believe until he unloaded his bag 🙂

[RO]

Unde ne-am cazat

Am ajuns la Tree House Bungalow epuizați de la mersul anevoios prin nisip și foarte însetați. Imediat ce ne-au văzut, angajații ne-au preluat sa ne arate locul de cazare. M-am uitat la băiatul de la bar și i-am șoptit cu ultimele puteri să ne dea două beri… reci. Acesta a fost inceputul 🙂

Staff-ul, foarte prietenos, ne-a avertizat să nu lăsăm lucruri valoroase în cameră și brusc ne-am speriat: fuck, aici sunt hoți, în insula asta pierdută unde totul este perfect, cum se poate să vină cineva să fure? O angajată drăguță a sesizat nedumerirea mea și mi-a spus foarte natural că de fapt maimuțele sunt cele care intră prin camere și scotocesc după lucruri aparent folositoare lor, iar dacă nu găsesc nimic de mâncare, acestea oricum își răsplătesc efortul și pleacă cu camere foto, haine și ce le mai face cu ochiul. Na! Acum să vedem ce facem 🙂

[EN] 

Where we stayed

We’ve come to Tree House Bungalow exhausted from the difficult walk through the sand and very thirsty. As soon as they saw us, the employees took over to show us the place of accommodation. I looked at the boy at the bar and whispered with the last powers to give us two beers… cold. This was the beginning 🙂

The staff, very friendly, warned us not to leave valuable things in the room and we suddenly scared: fuck, there are thieves, in this lost island where everything is perfect, how can anyone come to steal? A nice employee has sensed my perplexity and told me very naturally that monkeys are actually going through the rooms and scouring things that are apparently useful to them, and if they find nothing to eat, they reward their effort anyway and leave with cameras , clothes, and whatever looks interesting for them. Ha! Now let’s see what we will do 🙂

DSC_2502

[RO]

Am plătit 50 USD pentru o nopte, un preț destul de scump pentru Cambodgia, apoi am ajuns la bungalou și după o inspecție sumară, am concluzionat că nu doar obiectele noastre valoroase nu ar fi în siguranță, ci chiar noi înșine 🙂 Prin găurile din stuful de pe acoperiș ar fi putut lesne să între o întreagă familie de maimuțe și să ne răpească 🙂 Nu mai vorbesc de nelipsitele gecko, care erau peste tot. Dar toate aceste mici detalii au rămas nesemnificative în fața peisajului care se deschidea direct din căsuța noastră. Pe terasa aveam un hamac în care abia așteptam să mă arunc, în fața noastră era plaja pe care coboram direct din bungalou, iar în spatele căsuței începea jungla. Trăiam un vis.

Nu aveam apă caldă, iar apa rece curgea după un program pe care nici cei de la recepție nu-l cunoșteau, dar ce ne trebuia? Aveam cea mai frumoasa și caldă apă la 3 metri de noi. Nu aveam internet și nici aer condiționat, dar aveam jungla deasupra capului și era suficient de răcoare si, oricum, aveam curent electric cu pauze lungi așa că… bun venit în paradis!

[EN] 

We paid $ 50 for a night, a fairly expensive price for Cambodia, then we reached the bungalow and after a brief inspection, we concluded that not only our valuable items would not be safe, but ourselves too 🙂 Through the holes from the rooftop we could easily have a whole family of monkeys enter the room and kidnap us 🙂 not to mention about the always present gecko that were everywhere. But all these small details remained insignificant in front of the landscape that opened directly from our house. On the terrace I had a hammock in which I could not wait to throw myself, in front of us was the beach that we descended directly from the bungalow, and behind the cottage the jungle began. I was living a dream.

We did not have hot water, and the cold water was running by a program that even the receptionists did not know, but what did we need? We had the most beautiful and warm water 3 meters away from us. We did not have internet or air conditioning but we had the jungle above our heads and it was cool enough and anyway we had electricity with long breaks so… welcome to paradise!

[RO]

Cum ne-am petrecut timpul

Am dus câteva obiecte valoroase în seiful recepției, apoi am plecat să explorăm împrejurimile. Trebuia să ajungem la White Beach, iar drumul până acolo ducea prin junglă. Unul mai curajos decât celălalt, ne-am aventurat printre zgomote ciudate, ciripit de păsărele exotice, maimuțe, copaci cu forme diverse și am ajuns la plaja pe care îmi doream mult să o văd. Un vis.

[EN] 

How did we spent our time

We took some valuable items to the reception safe, then we went to explore the surroundings. We had to get to White Beach, and the road up there was through the jungle. One more brave than the other, we ventured among strange noises, exotic birds singing, monkeys, trees of various shapes, and we reached the beach that I longed to see. A dream.

DSC_2526

[RO]

Am încercat să mergem cât de mult am putut, plaja este foarte lungă, iar Dan dădea semne de neliniște, de oboseală și mai ales de deshidratare :-). Am făcut câteva poze și ne-am întors. Am verificat lucrurile dacă sunt intacte și ne-am băgat la somn.

Ne-am trezit cu o foame teribilă și am decis că e momentul să testăm deliciile culinare pe care ni le putea oferi insula, așa că am scos telefoanele de la încărcat și am ieșit pe ușă, când, Dan realizează că bateriile telefoanelor aproape se descărcaseră pentru că noi nu verificasem că în tot acest timp nu fusese curent electric. Ne-am amuzat și am luat lucrurile așa cum sunt, deciși fiind să ne bucurăm de ce ne oferă natura.

Pentru masa de seară puteam să optăm să ne întoarcem în zona unde ne lăsase barca atunci când am ajuns pe insulă, acela fiind și centrul distracției din Koh Rong, însă am preferat să mâncăm de la restaurantul locației noastre, mai ales că începuse să se însereze și eram obosiți, așa că am comandat mâncare direct pe plajă.  În plus, ne doream liniște.

[EN] 

We tried to go as far as we could, the beach was very long, and Dan showed signs of anxiety, fatigue and especially dehydration :-). We took some pictures and we came back. We checked things if they were intact and we got into sleep.

We woke up with terrible hunger and we decided it was time to test the culinary delights that the island could give us, so I pulled the phones from the charging and went out the door when Dan realized the phone batteries were almost discharged because we did not check that there was no electricity in the meantime. We were amused and took the things as they are, deciding to enjoy what nature gives us.

For the evening meal, we could go back to the area where the boat left us when we arrived on the island, that was the center of Koh Rong’s fun, but we preferred to eat at our restaurant, especially since it had begun to get darker and we were tired, so we ordered food right on the beach. Besides, we wanted to stay in silence.

DSC_2472

[RO]

Prețurile pe insulă sunt puțin mai mari decât pe Otres beach, dar e de înțeles, date fiind condițiile de transport, preparare și păstrare a alimentelor. Spre exemplu, pentru o porție de fried rice am plătit 2,5 USD, iar pentru un Amok, preparat tradițional khmer, am dat 5 USD. De altfel, acesta este cel mai mare preț pe care l-am plătit pe orice fel de mâncare pe această insulă.

[EN] 

Prices on the island are slightly higher than on Otres beach, but it’s understandable given the conditions of transport, preparation and storage of food. For example, for a portion of fried rice we paid $ 2.5, and for a traditional Amok khmer, I gave $ 5. Besides, this is the biggest price I paid for any dish on this island.

DSC_2738

[RO]

Afară era întuneric bine când noi am terminat de mâncat și curent electric tot nu era. Cu telefoanele aproape descărcate, am mai făcut câteva poze, apoi ne-am abandonat pe două scaune confortabile și am lăsat timpul să treacă în favoarea noastră.  De fapt, acolo am simțit că timpul trece extrem de încet și te lasă să sedimentezi amintirile.

Pe toată plaja din fața bungalourilor eram doar noi doi, câțiva chelneri și copiii acestora, care erau foarte cuminți.

[EN]

Outside it was dark when we finished eating and electricity was still not on. With the phones almost unloaded, we took some pictures, then we dropped on two comfortable chairs and let the time pass in our favor. In fact, there, I felt that time passed very slowly and let you deposit your memories.

On the whole beach in front of the bungalows there were only the two of us, a few waiters and their children, who were very well-behaved.

DSC_2627

[RO]

Era ireal de frumos: liniște, stele, valuri, zgomote din jungla din spatele nostru și… dintr-o odată ne amintim: plankton!!!! Fără să ne gândim prea mult, ne-am dezbrăcat și am intrat în apă, ghidați mai mult de zgomotul valurilor care se spărgeau zgomotos la mal. Am început să agităm mâinile în apa teribil de caldă și am țipat de bucurie. În jurul nostru erau milioane de steluțe fosforescente care ne transpuneau într-un basm:-)

Ne-am jucat în apă mult timp, iar faptul că nu se zărea lumină de nicăieri a făcut ca spectacolul nostru să fie complet. De pe mal, cei câțiva angajați se amuzau de noi că ne bucuram ca doi copii, ne stropeam cu apă și admiram steluțele sclipitoare care se lipeau de piele. A fost fascinant! A fost singurul moment din viața mea când am fost fericita că că mă aflu în beznă totală.

Am stat afară până după miezul nopții. Între timp ni se făcuse din nou foame, am mai comandat câte o porție de fried rice și ne-am dus la somn, dar nu înainte ca Dan să ia o nouă pauză în hamacul de lângă ușă, iar eu să caut gecko pe pereți cu o lanternă la fel de obosită ca și noi.

Cred că am dormit două ore și dintr-o dată m-au trezit niște zgomote puternice care veneau de pe acoperiș și de pe terasa bungaloului. Se auzeau cutii care se răsturnau, pungi în care cotrobăia cineva și salturi îndrăznețe printre crengile copacilor. M-am uitat speriată pe geam și am văzut multe maimuțe care căutau mâncare în fiecare colț. Dan dormea dus, iar eu am început să bat cu putere în pereții căsuței, să alung maimuțele, cu atât mai mult cu cât voiam să ies să vad soarele când răsare.

Am reușit să le alung de la terasa noastră, dar s-au dus la bungaloul alăturat si acolo au făcut ravagii. Vecinii noștri uitaseră mai multe lucruri pe balcon, iar ele luau tot ce puteau și fie le aruncau mai departe, fie și le luau ca suvenir la întoarcerea în adâncul junglei.

[EN]

It was unrealistically beautiful: silence, stars, waves, noises from the jungle behind us, and… we suddenly remember: plankton!!!! Without thinking too much, we stripped off and went into the water, guided more by the noise of the waves that were crashing to the shore. We started shaking our hands in the terribly warm water and yelling with joy. Around us were millions of phosphorescent stars that transposed us into a fairy tale 🙂

We played in the water for a long time, and the fact that no light was seen from nowhere made our show complete. On the shore, the few employees were amused by us that we were enjoying all like two children, we were splashing with water and admiring the shimmering stars that shed our skin. It was fascinating! It was the only moment of my life when I was happy that I was in total darkness.

We stood outside until midnight. Meanwhile, we got hungry again, ordered a portion of fried rice and went to sleep, but not before Dan took another break in the hammock by the door, and I would look for the gecko on the walls with a lantern as tired as we were.

I think I’ve been sleeping for two hours, and suddenly there have been some loud noises coming from the roof and the bungalow terrace. There were overlapping boxes, bags in which someone banged, and bold jumps between tree branches. I looked scared on the window and saw many monkeys looking for food in every corner. Dan was deeply asleep and I began to knock in the walls of the house in order to remove the monkeys, once more because I wanted to see the sun rise.

I managed to get them out of our patio, but they went to the bungalow near us, and there they raged. Our neighbors had forgotten a lot of things on the balcony and they took everything they could and threw them away, whether they took them as a souvenir when they returned to the jungle.

DSC_2480

[RO]

Mi-am pus aparatul de fotografiat la gât și, cu ultimele rezerve ale bateriei, am făcut câteva poze și m-am bucurat din nou de liniște, de această dată de liniștea unei dimineți superbe.

[EN]

I put my camera on and, with the last battery backups, I took some pictures and I enjoyed the silence again, this time by the tranquility of a gorgeous morning.

IMG_9195

[RO]

Am părăsit insula aceasta cu nostalgie și cu promisiunea că vom reveni.

Sfaturi

 • dacă vreți să petreceți noaptea până târziu, căutați cazare în zona centrală a insulei, noi am preferat liniște
 • dacă ajungeți în zonă, cumpărați soluție împotriva țânțarilor,  achiziționați produse locale, nu plecați cu ele din țară
 • luați cu voi pe insulă baterie externă pentru telefoanele mobile
 • este foarte important sa aveți bani cash cu voi, sunt câteva case de schimb valutar, dar cursul nu e avantajos
 • aduceți o lanternă, aceasta va fi utilă deoarece curentul se oprește foarte des
 • mâncați preparate locale, sunt delicioase, dar veți găsi și pizza și mâncare europeană
 • mâncați mult mango, acest fruct e divin în toată Asia
 • plimbați-vă pe White Beach, e o încântare întreaga plajă
 • faceți snorkelling și scuba diving, sunt multe centre care oferă echipamente și excursii de o zi pentru aceste experiețe.
 • înotați noaptea cu planktonii, este senzațional
 • treziți-vă dimineața pentru un răsărit spectaculos
 • intrați în atmosfera locală

Voi ați avut vreo experiență de genul acesta? Dacă nu, v-ar plăcea să petreceți o seară într-un asemenea loc? Mi-ar plăcea să aflu părerile și impresiile voastre.

Vă las cu mai multe poze aici.

[EN]

We left this island with nostalgia and promise to come back.

Tips

 • if you want to spend the night until late, look for accommodation in the central area of ​​the island, we preferred a quiet one
 • if you reach the area, buy mosquitoes solution, buy local products, do not leave with them from home
 • take with you an external battery for mobile phones
 • it’s very important to have cash with you, there are a few currency exchange houses, but the course is not great
 • bring a lantern, this will be useful because the current stops very often
 • eat local dishes, are delicious, but you will also find pizza and European food
 • eat a lot of mango, this fruit is divine throughout Asia
 • walk on White Beach, it’s a delight all over the beach
 • if you are into snorkeling and scuba diving, there are many centers that offer equipment and day trips for these experiences.
 • swimming at night with planktons, is sensational
 • wake up in the morning for a spectacular sunrise
 • enter the local atmosphere

Did you have any experience like this? If not, would you like to spend an evening in such a place? I would love to hear your opinions and impressions. 

I’ll leave you with more pictures here.

 

10 thoughts on “O noapte în beznă totală pe insula Koh Rong, la marginea junglei / A night in total darkness on Koh Rong Island, at the edge of the jungle

 1. Beautiful pictures. I don’t know if I could bring myself to pay $50 for accommodation in Cambodia. I think I spent less than $5 when I visited but I would LOVE to be able to stay in a tree house! Thanks for all the info.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s