Trei locuri pe care să le vizitezi dacă ești în Kyoto / Three places to visit if you are in Kyoto

This post is available in English too. Please scroll to the end of the post, under the romanian version and find it there. 

Arigato, Kyoto…

Multă vreme nu am știut mare lucru despre Japonia, nici acum nu excelez, dar când am inclus în itinerariu orașul Kyoto, nu știam nimic despre el și nici nu bănuiam că va fi iubire la prima vedere. Denumit și orașul celor 10.000 de altare, Kyoto a fost capitala imperială a Japoniei timp de peste 1.000 de ani.

IMG_0354

Într-un avânt nebunesc de a nu rata obiectivele importante din jurul orașului Osaka, am descoperit Kyoto și mi-am promis că îi voi acorda o zi întreaga. Abia la sfârșitul zilei, când reușisem să vedem o foarte mică parte din acest oraș splendid, am realizat că, de fapt, Kyoto și-a descoperit în fața noastră paradisul, iar noi nu făcusem altceva decât să asistam la spectacolul, aproape ireal, al naturii. Încă de când am pus piciorul în oraș am trăit sentimentul că aș vrea să petrec acolo o săptămână.

Din Osaka în Kyoto am ajuns cu trenul, iar acest domn m-a binedispus de la prima oră: părea să fie mulțumit cu munca pe care o presta și își făcea treaba în pași de dans:

 

Pe listă aveam 3 obiective importante pe care nu voiam să le ratez pentru nimic în lume, motiv pentru care, la primele ore ale dimineții, coboram triumfători la Fushimi Inari Station unde, deși era foarte devreme, era plin de turiști. Fushimi – Inari Taisha Shrine – torii – reprezintă cel mai cunoscut altar shintoist, mii de porți care alcătuiesc tunelul portocaliu-aprins. Este senzațional.

 

Inari este zeița orezului, sake-ului și fertilității și este reprezentată de o vulpe, cu mii de altare închinate ei, dar Fushimi Inari este cel mai cunoscut și vizitat, mai ales datorită acestor porți vermilion, care sunt amplasate pe un munte sacru și oferă o priveliște care îți oprește respirația.

 

Ne-am plimbat, am făcut poze, căutând momente în care să fim doar noi, porțile impresionante și, mă rog, zeii omniprezenți, dacă mă gândesc la vizitatorii care aduceau ofrande… și un fel de acatiste pentru dragoste.

 

 

Pentru a parcurge tot traseul de 10.000 de porți ai nevoie de 2 ore în care urci… timp în care să te gândești că o poartă din acest model poate costa până la 100.000 de euro. Dar noi nu aveam atâtea ore la dispoziție, mai ales că ne așteptau alte două locuri splendide, așa că am urcat cam 200 de metri, apoi ne-am întors, implorând zeii să oprească timpul în loc pentru câteva zile. Implacabili…

În bunătatea lor, zeitățile ne-au dat, totuși, o binecuvântare:

 

Începuse să plouă mărunt, iar noi ne îndreptam deja către cea de-a doua destinație – Templul Ginkakuji  sau Templul de Argint, un templu Zen care datează din secolul 15. Templul a fost construit pentru a-i servi shogunului Ashikaga Yoshimasa drept locuință, iar, după moartea acestuia, a fost transformată în templu.

IMG_0292

 Aici ni se pregăteau alte frumuseți: grădini ireale, păduri de bambus, mici insule și o grădină senzațională de nisip uscat. Intrarea în curtea templului este spectaculoasă, o alee străjuită, de o parte și de altă, de garduri de pietre, bambus și camelii, îngrijite la milimetru.

IMG_0281

 

Pădure de bambus

IMG_0341

Grădinile de nisip finisate până la cel mai mic detaliu, păreau pictate.

 

Firele de nisip erau nemișcate, iar totul era aranjat de călugării templului într-o armonie perfectă cu natura din jur. Senzația pe care am trăit-o acolo a fost că doar un cuvânt dacă rostesc toată vraja aceea dispare.

Ne-am mobilizat din nou și am ajuns la Kinkakuji – Templul de Aur, un alt templu Zen, locuința shogunului Ashikaga Yoshimitu.

IMG_0413

Templul este de o frumusețe răpitoare, cu componente ce se îmbină armonios: iazul, templul, cerul, copacii, păsările și florile, toate acestea te transpun intr-o poveste ireala și nu îți poți dori decât ca timpul să stea pe loc.

IMG_0377

Standul cu sticle de sake ne-a trezit la realitate și ne-a desprins din vraja muntelui fermecat. Așadar, ne-am întors printre oameni, în Osaka, pentru o ultimă seară în acest fabulos oraș. De aici am plecat la Tokyo, dar despre asta vă povestesc în zilele următoare.

Până atunci, poftiți la un sake! 🙂

IMG_3377

Daca vreti mai multe detalii despre cum puteti petrece trei zile în Kyoto, le găsiți aici. Numai bine!

[…Eng…]

My journey to Japan – 4 – Kyoto

 

Arigato, Kyoto…

For a long time, I didn’t know much about Japan, nor do I now excel, but when we included Kyoto in the itinerary, I didn’t know a thing about it, nor did I suspect it would be love at first sight. Named the city of 10,000 shrines, Kyoto has been the imperial capital of Japan for more than 1,000 years.

In a crazy impulse not to miss the important sightseeings around Osaka, I discovered Kyoto and I promised I would offer it a whole day. Only at the end of the day, when we had managed to see a very small part of this splendid city, we realized that Kyoto actually revealed its paradise in front of us, and we had nothing else to do but to witness the almost unreal spectacle of Nature. Ever since I set foot in town, I felt like I wanted to spend a week there.

We traveled by train from Osaka to Kyoto, and this gentleman made me joyful since the first hour: it seemed to be content with the work it did dancing:

On the list, I had 3 important goals that I didn’t want to miss for anything in the world, which is why I was triumphant at the Fushimi Inari Station early in the morning, where, although it was very early, it was full of tourists. Fushimi – Inari Taisha Shrine – Tori – is the most famous Shinto shrine, thousands of gates that make up the orange-lit tunnel. It’s sensational.

Inari is the goddess of rice, sake and fertility, and she is represented by a fox with thousands of shrines dedicated to her, but Fushimi Inari is the most famous and visited, especially because of these vermilion gates, which are located on a sacred mountain and offer a view that leaves you breathless.

We walked, took pictures, looked for moments to be alone, the impressive gates, and, whatever, the omnipotent gods, if I think of the visitors who brought offerings … and some kind of love Akathists.

To go through the whole 10,000 gates route, you need 2 hours to climb … time to think that a gate of this model can cost up to 100,000 euros. But we didn’t have so many hours, especially because we were waiting for two more splendid places, so we climbed about 200 meters, then we returned, begging the gods to stop the time in place for a few days. Inexorable gods …

In their goodness, the deities have given us a blessing:

It started to rain and we were already heading to the second destination – the Ginkakuji Temple or the Silver Temple, a Zen temple dating back to the 15th century. The temple was built to serve Ashikaga Yoshimasa Shogun as a home and after His death was transformed into a temple.

Here other beauties were preparing: unreal gardens, bamboo forests, small islands and a sensational dry sand garden. The entrance to the temple courtyard is spectacular, a stone-paved alley on one side and another, made of stone, bamboo and camellia fences, groomed at millimeter.

Sandy gardens finished to the smallest detail seemed painted.

The sand wires were still and everything was arranged by temple monks in perfect harmony with the surrounding nature. The feeling I lived there was that if I say only a word, the spell disappears. We mobilized again and arrived at Kinkakuji – the Golden Temple, another Zen temple, the home of Ashikaga Yoshimitu Shogun.

The Temple is a rapacious beauty with harmonious blends: the lake, the temple, the sky, the trees, the birds and the flowers, all of which translate you into an unreal story and you only wish time not to pass anymore.

The sake bottle counter woke us to reality and broke off from the spell of the enchanted mountain. So, we’ve been back to people in Osaka for a last night in this fabulous city. From here we went to Tokyo, but that’s what I’m going to tell you about in the next few days.

Until then, I invite you to a sake!

For more details about how to spend three days in Kyoto, plese click here.

All the best!

5 thoughts on “Trei locuri pe care să le vizitezi dacă ești în Kyoto / Three places to visit if you are in Kyoto

  1. Ah, Mirela, this is a drop-dead captivating description of a place I have longed to visit for a long time.

    Rapacious beauty, inexorable gods… Pour me that sake 😛

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s